Konkurs fotograficzny: „Rybnik – mój dom, moja ulica, moje miasto”

foto-lead

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Rybnik – moje miasto 2016”
Protokół z obrad jury konkursu fotograficznego „Rybnik – moje miasto 2016” z dnia 30 maja 2016.

Jury w składzie:

 • Zenon Keller – fotograf, wieloletni fotoreporter rybnickich „Nowin” z 50-cio letnim stażem zawodowym
 • Maria Śliwa – członek Związku Polskich Artystów Fotografików, wykładowca w szkołach fotograficznych
 • Krzysztof Gołuch – członek Związku Polskich Artystów Fotografików,

Po zapoznaniu się z 40 pracami 13 autorów, jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 • I nagroda w wysokości 1500 zł dla Katarzyny Kaczmarczyk
 • II nagroda w wysokości 1000 zł dla Jarosława Zadora
 • III nagroda w wysokości 750 zł dla Agnieszki Brzezińskiej
 • Wyróżnienie dla Mariana Miełka, Dawida Matuszczyka, Marka Kosiba.

Jury zakwalifikowało na wystawę 40 prac 13 autorów.

GALERIA
KONKURS FOTOGRAFICZNY „Rybnik – mój dom, moja ulica, moje miasto – 2015”
PROTOKÓŁ z obrad jury konkursu fotograficznego „Rybnik – mój dom, moja ulica, moje miasto – 2015” z dnia 3 czerwca 2015.

Jury w składzie:

 • Zenon Keller –  fotograf, wieloletni fotoreporter rybnickich „Nowin” 50-cio letnim stażem zawodowym
 • Maria Śliwa – członek Związku Polskich Artystów Fotografików, wykładowca w szkołach fotograficznych
 • Krzysztof Gołuch  – członek Związku Polskich Artystów Fotografików,

Po zapoznaniu się z pracami 36 autorów, jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia :

 • I nagroda w wysokości 1500 zł – Sabina Zeug
 • II nagroda w wysokości 1000 zł – Agnieszka Brzezińska
 • III nagroda w wysokości 750 zł – Agata Kołodziejczyk

Wyróżnienia:

Jarosław Zadora, Wojciech Domagała

Jury zakwalifikowało na wystawę 126  prac 36 autorów.

GALERIA NAGRODZONYCH PRAC
DO POBRANIA:
KONKURS FOTOGRAFICZNY „Rybnik – mój dom, moja ulica, moje miasto – 2014”
PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ z obrad jury konkursu fotograficznego „Rybnik – mój dom, moja ulica, moje miasto – 2014” z dnia 28 maja 2014.

Jury w składzie:

 • Zenon Keller – fotograf, wieloletni fotoreporter rybnickich „Nowin” z 50-letnim stażem zawodowym,
 • Maria Śliwa – członek Związku Polskich Artystów Fotografików, wykładowca w szkołach fotograficznych,
 • Andrzej Marczuk – członek Związku Polskich Artystów Fotografików, fotograf niezależny.

Po zapoznaniu się ze 160 pracami 48 autorów, jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 • I NAGRODA w wysokości 1500 zł dla pani MONIKI STYRNOL-CZECZOT
  za zestaw zdjęć pt. „Z paskami jej do twarzy”,
 • II NAGRODA w wysokości 1000 zł dla pani AGNIESZKI BRZEZIŃSKIEJ
  za zestaw zdjęć pt. „Rybniczanka”,
 • III NAGRODA w wysokości 750 zł dla pana JĘDRZEJA KONIECZNEGO
  za zestaw zdjęć pt. „Czarne złoto”,
 • WYRÓŻNIENIE dla pana ŁUKASZA GRYCICHY
  za zdjęcie pt. „Po schodach do nieba”.

Jury zakwalifikowało na wystawę 49 prac 15 autorów.

Wideorelacja z prac Jury konkursu – 28.05.2014 r.

Galeria nagrodzonych prac:
REGULAMIN KONKURSU „Rybnik – mój dom, moja ulica, moje miasto – 2014”

Konkurs fotograficzny ” Rybnik – mój dom, moja ulica, moje miasto- 2014″ organizowany przez Fundację Elektrowni Rybnik i Radę Dzielnicy Rybnicka Kuźnia.

§1

Fundacja Elektrowni Rybnik oraz Rada Dzielnicy Rybnicka Kuźnia zwani dalej Organizatorem ogłaszają konkurs fotograficzny ” Rybnik – mój dom, moja ulica, moje miasto- 2014″. Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania miastem Rybnikiem. Zachęcenie mieszkańców Rybnika i okolic, do spojrzenia na nie przez obiektyw aparatu fotograficznego i pokazania za pomocą obrazu fotograficznego tego co wydaje się w nim ciekawe, magiczne, niesamowite, wyjątkowe i warte pokazania. Konkurs ma za zadanie zintegrowanie społeczności poprzez rozbudzenie zainteresowania fotografią lokalną. Dzięki konkursowi zobaczymy Rybnik z perspektywy mieszkających tu ludzi, rybniczan.

§2

Fotografie powinny przedstawiać Rybnik tak, jak rozumie, dostrzega ją każdy fotograf biorący udział w konkursie. Konkurs jest związany z Rybnikiem, więc zdjęcia zgłaszane do konkursu muszą dotyczyć terenu i okolic Rybnika.

§3

Fotografie mogą przedstawiać m.in.:

 • elementy architektury i krajobrazu
 • sytuacje i zachowania ludzkie
 • prezentować różnie pojęte kontrasty miasta Rybnik
 • człowieka, mieszkańca miasta
 • fotograficzne dokumenty zawierające szczerą opowieść o tym miejscu

Do konkursu można zgłaszać fotografie pojedyncze, jak i cykle fotograficzne.

§4

 1. W Konkursie może brać udział każdy z fotografujących.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury.
 3. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§5

 1. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez nadesłanie prac.
 2. Prace konkursowe należy wysłać na adres: Fundacja Elektrowni Rybnik 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska z dopiskiem Konkurs Fotograficzny ” Rybnik – mój dom, moje miasto, ulica”
 3. Prace konkursowe można dostarczyć również osobiście do Fundacji Elektrowni Rybnik, 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska.
 4. W konkursie będą rozpatrywane tylko te prace, które zostaną złożone osobiście lub przesłane pocztą/przesyłką kurierską do dnia 16 maja 2014 r. Decyduje data stempla pocztowego.

§6

 1. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice fotograficznej. Na konkurs przyjmowane będą fotografie w postaci wydruków bądź odbitek fotograficznych w minimalnym formacie 20x30cm.
 2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia lub 5 zdjęć, jeśli stanowią one cykl fotograficzny – serię i traktowane mają być jako całość.
 3. Ponadto każde zdjęcie musi być również dostarczone w wersji elektronicznej, w formacie jpg.

§7

 1. Każde zdjęcie opisywane jest następującymi informacjami:
  a. Tytuł zdjęcia – nie wymagane
  b. Informacja czy zdjęcie stanowi serię (reportaż) – wymagane
  c. Opis dodatkowy (opis zawierający: parametry techniczne, warunki świetlne, własne uwagi, miejsce wykonania zdjęcia) – dobrowolne
  d. Imię
  e. Nazwisko
  f. Wiek
  g. Adres korespondencyjny (ulica, kod, miasto)
  h. Numer telefonu
  i. E-mail
 2. Do prac należy dołączyć w zamkniętej kopercie wypełnioną kartę zgłoszenia. Karta zgłoszenia jest do pobrania ze strony www.fundacjarybnik.pl
 3. Dane osobowe uczestnika nie są rejestrowane w komputerowej bazie danych z wyłączeniem §11.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości, prac których autorzy nie przesłali oświadczeń zawartych w karcie zgłoszenia, prac które naruszają regulamin konkursu.

§8

 1. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez Jury konkursowe powołane przez Organizatora.
 2. Jury spośród nadesłanych zdjęć wybierze trzy, które zostaną nagrodzone. Nagrodami w konkursie będą nagrody pieniężne w wysokości:
  I nagroda – 1500 zł
  II nagroda – 1000 zł
  III nagroda – 750 zł
 3. Jury ponadto zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień oraz do innego podziału nagród.
 4. Miejscem posiedzeń Jury jest : Fundacja Elektrowni Rybnik 42-207 Rybnik, ul. Podmiejska
 5. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§9

 1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie Organizatora www.fundacjarybnik.pl po dniu 9 czerwca 2014 r.
 2. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione listownie bądź pocztąelektroniczną o wynikach konkursu.
 3. Nagrody zostaną wręczone na wernisażu wystawy pokonkursowej dnia 13 czerwca 2014 r.

§10

Nagrodzone i wyróżnione w konkursie prace mogą być wykorzystywane w szerokim pojęciu do promocji konkursu. Wybrane prace mogę być wykorzystywane przez Organizatora na zasadach ogólnie przyjętych.

§11

Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu przez nadesłanie takiej zgody w formie oświadczenia (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz 833 z późn. zm.).

§12

Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na Konkurs zostały wykonane osobiście.

§13

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w § 10. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

§14

Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

Do pobrania:

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Rybnik – mój dom, moja ulica, moje miasto – 2012”

Protokół z obrad jury konkursu fotograficznego „Rybnik – mój dom, moja ulica, moje miasto – 2012”  w dniu 29 maja 2012.

Jury w składzie:

 • Zenon Keller –  fotograf, wieloletni fotoreporter rybnickich „Nowin”
 • Wacław Troszka – fotoreporter, redaktor „Gazety Rybnickiej”
 • Dominik Gajda – fotoreporter freelancer

Po zapoznaniu się z 160 pracami 52 autorów, jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia :

 • I nagroda  – nie przyznano
 • II nagroda w wysokości 1250 zł  dla Jarosława Zadory za zestaw zdjęć pt. „Łącznik”
 • II nagroda w wysokości 1250 zł dla Martyny Wala za zestaw zdjęć
 • III nagroda w wysokości 750 zł dla Mariana Miełka za zestaw zdjęć pt. „Na rymerskiej hałdzie”
 • wyróżnienie dla Łukasza Grycichy za zestaw zdjęć pt. „Elektrownia Rybnik”
 • wyróżnienie dla Dariusza Langrzyka za zdjęcie pt. „Rybnicki Titanic”
 • wyróżnienie dla Beaty Michnik za zdjęcie pt. „Rybka”

Ponadto Jury zakwalifikowało na wystawę 30 prac 18 autorów.